Skip to Content

NYC Speaks

Prepare avni vil ou a ansanm avèk plizyè milye abitan nan New York
Swiv Aktyalite yo

Thanks for subscribing!

  • Konsènan

    Vil New York Pale se yon gwo efò pou mete ansanm plizyè milye abitan nan New York ki soti nan tout kouch pou enfòme priyorite ak politik nouvo majistra a, administrasyon li, ak avni Vil New York la. Nou se yon rezo patnè kominotè ak sivil ki envesti tèt yo anpil nan konstriksyon yon meyè vil pou nou tout.

  • Ou konnen kisa ki plis enpòtan pou ou, fanmi ou ak vwazen ou yo. Nou vle konnen priyorite ou yo, difikilte ou yo, ak lide ou genyen pou solisyon yo. Nan sis (6) mwa k ap vini yo la, w ap kapab patisipe nan sondaj yo ak nan lòt efò k ap fèt pou ranmase done nan kominote a, patisipe nan yon dine kominotè, rantre nan yon gwoup diskisyon, bay pwennvi ou anliy oswa nan mesaj tèks, ak anpil lòt mwayen pou fè tande vwa ou. N ap vinn jwenn ou. Lidè kominotè yo ap dirije dyalòg yo nan bibliyotèk yo, nan sant kominotè yo, nan legliz yo, nan moske yo ak nan sinagòg yo nan vwazinaj yo nan vil la.

  • N ap tande vwa ak opinyon tout moun konsènan bagay ki enpòtan pou nou yo—soti nan sante pou ale lojman, soti nan travay pou ale nan vwazinaj, edikasyon timoun nou yo pou ale nan sekirite lari nou yo. Se pa bon lide pou amelyore fason administrasyon vil afekte vi moun yo ki manke. Se nou ki fè tout gwo travay ki te fèt anvan yo – plan yo ak platfòm yo, pwogram yo ak pwojè yo ki te rasanble done ak lide ou yo – epi konstwi avèk yo yon plan aksyon kominotè.

  • Vil New York Pale ap envite nouvo administrasyon an ak lidè vil yo pou reponn ak bezwen kotidyen abitan New York yo pandan y ap transfòme patisipasyon w lan an priyorite, politik ak eleman bidjè ki konkrè. Objektif la se pou rasire nou tout konprann kijan administrasyon vil la travay—epi jwenn opòtinite pou chanje li.

Objektif yo

1

Fè vwa abitan New York yo rive pi lwen sou sousi tankou sousi travay, lekòl, ak lasante. Nou pral travay di pou nou tande espesyalman abitan New York yo retire nan priz desiyon yo: Kominote nwa ak brin, ti revni, imigran, jenn, NYCHA ak kominote moun ki gen andikap yo.

2

Ranfòse vwazinaj yo pandan n ap travay avèk epi sipòte òganizasyon ki baze nan kominote yo ak enstitisyon katye yo nan vil la, espesyalman nan kominote nwa ak brin yo, ak sila yo COVID te frape pi di yo.

3

Kenbe pwomès demokrasi a pandan n ap kreye kondisyon pou abitan òdinè New York yo kapab enfòme yo, enspire yo, ak mande administrasyon vil la kont.

Fason Li Fonksyone

N ap kreye plizyè opòtinite pou abitan New York yo pou yo pataje panse ou yo konsènan sa k ap byen mache nan Vil New York, sa ou panse ki ta dwe chanje ak kijan pou chanje li, epi kisa ki pi enpòtan pou nou aji sou li kounya. Y ap pataje lide ou yo bay nou majistra a ak ekip li nan objektif pou chapante yon kalandriye travay pou New York, avèk abitan New York yo.

Estrateje angajman Vil New York Pale a chita sou yon modèl ki estrik ak eksperimante, ki fonde sou done ak konsansis kominote a, ki pèmèt li pase an aksyon.

N ap travay ansanm avèk òganizasyon kominotè yo nan vil la pou gaye nouvèl la epi dyaloge, veyikile sondaj yo epi angaje nan aktivite k ap bay moun yo plis dezi pou yo aprann plis sou fason administrasyon vil la fonksyone.

Rete branche pou plis enfòmasyon sou evènman ki gen pou fèt nan vil la ki pral bay oumenm ak vwazen ou yo yon chans pou pataje nouvo lide pou amelyorasyon vwazinaj ou a, katye w la, vil ou a.

N ap envite ou bay patisipasyon ou nan uit (8) domenn pwoblèm sa yo.

Sante ak Byennèt

Lojman ak Katye

Sekirite Piblik

Edikasyon ak Devlòpman Jenn

Ekonomi ak Mendèv

Atizay ak Kilti

Egalite Ras

Klima ak Enfrastrikti

Patisipasyon w lan ap pran plizyè fòm.

Diskisyon Kominotè

Sondaj

Ekspètiz ak Done

Kijan Ou Ka Patisipe

Nou bezwen OU! Ranpli ti kesyonè tou kout SA pou ou di nou kijan ou vle patisipe nan planifikasyon an, evènman yo, ak nan aktivite yo.

Kiyès ki ap Sipòte Sa

Vil New York Pale se yon inisyativ endepandan Fondasyon Goodnation (Goodnation Foundation) fonde, yon òganizasyon IRC 501(c)(3), epi Konseye Resouzimèn yo ap dirije, yon sosyete konsèy an planifikasyon ibèn ak nan devlòpman ekonomik ki baze nan New York ak anplwaye yo k ap jere.

Vil New York Pale an patenarya avèk yon rezo sivil ki pisan epi ak òganizasyon kominotè pou dirije pwosesis la ansanm. Inisyativ sa reyini tou, enstitison filantwopik tankou Ford Foundation, Robin Hood Foundation, Galaxy Gives, Trinity Church Wall Street Philanthropies, FWD.us Education Fund, ak New York Women’s Foundation.

Back to top